مقام برتر استان در المپياد دانش آموزي مبتكران

سهيل تيزرو دانش آموز پايه چهارم دبستان كارن مقام اول المپياد دانش آموزي آزمون مبتكران را به دست آورد و به مرحله كشوري راه يافت

Karen Footsal/Football Team
اردوي مشهد و مسابقه شهر رياضي