بخشی از فعالیت های ما

058-32221441
058-32211295-7
058-32249886-7
058-32234699
058-32212560
058-32237724

دفتر مرکزی: بجنورد - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه نقی زاده - پلاک 65
شعبه 2: بجنورد - خیابان طالقانی - کوچه جاجرمی
1523
دانش آموزان
111
پرسنل
2528
آزمون ها
5
شعبه ها
آخرین خبرها